En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web cabrejunqueras.cat (en endavant, la “Web”) és titularitat de Cabré Junqueras SA , amb domicili social al carrer Aristòtil 37 08304 Mataró, (Barcelona), amb NIF a-08.255.861.

Condicions d’ús

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web cabrejunqueras.cat i regulen les relacions jurídiques entre Cabré Junqueras SA i el client. L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització del web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si no estigués d’acord amb aquestes condicions ha abstenir es d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita a el lloc web per part de l’usuari s’ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Cabré Junqueras o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc Web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Cabré Junqueras, al lloc web o seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per Cabré Junqueras SA està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per aquestes Condicions d’Ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

Registre dels usuaris

La utilització dels serveis prestats per Cabré Junqueras SA i la compra a la web requereix el registre com a usuari a la web.

Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pot consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: https://cabrejunqueras.cat/politica-de-privacitat/

Així mateix, ha de tenir en compte que en tot moment pots modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Comandes

Mitjançant la nostra pàgina web vostè pot adquirir productes florals per a ser remesos als familiars de les persones vetllades en els nostres tanatoris.

Un cop realitzat una comanda, li arribarà un missatge confirmant la recepció de l’ mateix , així com amb informació de la comanda realitzada.

Forma de pagament

L’adquisició de serveis o productes a través de cabrejunqueras.cat permet les següents formes de pagament:

  • Pagament amb targeta de dèbit o crèdit a través d’un TPV virtual. Cabré Junqueras no emmagatzema les dades de la targeta de dèbit o crèdit.

Preus

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Condicions d’enviament

cabrejunqueras.cat únicament envia els seus productes a tanatoris que gestiona i les despeses d’enviament són gratuïtes.

cabrejunqueras.cat no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a la mateixa, així com per casos fortuïts o de força major.

Garantia de béns de consum

Com a client, tens la consideració de consumidor de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, “TRLGDCU”).

D’acord amb el que disposa l’article 103, de Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client no podrà tornar a Cabré Junqueras els productes contractats al tractar-se de producte fresc que es deteriora amb rapidesa i / o personalitzat. En aquest cas el dret de desistiment no és aplicable .

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta web pots presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea aquí. Cabré Junqueras es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Cabré Junqueras i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’Usuari.

 

Vols que t'ajudem?